Registrácia

Teoretická časť bakalárskej a diplomovej práce

11. októbra 2020

Teoretická časť bakalárskej, diplomovej alebo rigoróznej práce pozostáva z teoretických poznatkov z odbornej domácej a zahraničnej literatúry, z overených a dôveryhodných internetových zdrojov, zákonov, zborníkov či vedeckých článkov. Ukážeme Vám zopár trikov, ako najjednoduchšie dosiahnuť potrebný počet použitých literárnych zdrojov, pričom použijeme vzor témy záverečnej práce. V článku sa tiež dočítate, aký je odporúčaný rozsah záverečnej práce.

Ako vyzerá teoretická časť bakalárskej a diplomovej (záverečnej) práce?

Teoretická časť má byť „poskladaná“ z myšlienok a názorov autorov odbornej literatúry pre danú problematiku. Ak teda znie zadanie témy: „Súčasné marketingové trendy“ budeme sa snažiť v knižnici alebo na internete nájsť knihy, ktoré budú zamerané na marketing.
Marketing predstavuje súbor nástrojov, ktoré sa uplatňujú pri realizácii predaja výrobkov a služieb. (Armstrong, 2000)
Podľa Kotlera a kol. (2007) je marketing kombinácia nástrojov zameraných na propagovanie, inzerovanie, predaj služieb a produktov konečnému spotrebiteľovi.

Ako nájsť a použiť veľa zdrojov pre teoretickú časť bakalárskej, diplomovej alebo rigoróznej prácu?

Najjednoduchším spôsobom pre použitie veľkého množstva použitej literatúry vo svojej záverečnej práci, je vyhľadať rôzne publikácie viacerých autorov na rovnakú problematiku. Uvedieme si ako vzor: „Súčasné marketingové trendy“, kde by sme mohli použiť zdroje napr.: BOUČKOVÁ, J. (2003) Marketing; KOTLER, P. – ARMSTRONG, G. (2007) Marketing; KOTLER, P. a kol. (2007) Moderní marketing; a podobne.

Na to, aby ste mohli uviesť, že ste dané zdroje použili, stačí Vám z danej publikácie parafrázovať alebo citovať aspoň jednu vetu. Najjednoduchším riešením je nájsť mnoho knižiek o marketingu, pričom stačí z každej zobrať definíciu pojmu marketingu a hneď máte aspoň 4 zdroje na prvej strane bakalárskej alebo diplomovej práce. V prípade, že si neviete pomôcť s hľadaním literatúry vo fyzickej podobe, môžete použiť napr. www.amazon.com, kde si zadáte názov knihy, v našom prípade „marketing“. Následne si vyberte niektorú z publikácií a parafrázujte z nich aspoň jednu vetu. Amazon umožňuje vo väčšine prípadov možnosť nahliadnuť do publikácie. Nebude pre Vás problém si takýmto spôsobom nazbierať toľko použitej literatúry, koľko Vám bude treba.

Aký rozsah má mať teoretická časť záverečnej (bakalárskej, diplomovej, rigoróznej) práce?

Teoretická časť záverečnej práce tvorí zväčša 30-40% záverečnej práce (smernice pre EUBA). Pre bakalárske práce v minimálnom rozsahu 30 normostrán, resp. 30 strán čistého textu, predstavuje teoretická časť 12 normostrán. V prípade diplomovej práce, tvorí teoretická časť taktiež 30-40%, čo pre minimálny rozsah diplomovej práce – 60 normostrán, vychádza približne na 25 normostrán. Samozrejme je potrebne podotknúť, že sa jedná o odporúčaný rozsah podľa štandardných smerníc vysokých škôl, a dodržanie tohto odporúčaného rozsahu nie je nutné striktne dodržať. My však odporúčame tento odporúčaný rozsah dodržiavať preto, aby ste nemali žiadne zbytočné komplikácie so svojimi školiteľmi. Niektorí z nich si totiž zle vykladajú pojem „odporúčaný“ a zamieňajú si ho za „striktne daný“.

Zhrnutie

Teoretická časť bakalárskej práce by mala mať aspoň 12 normostrán (pre celkový rozsah 30 normostrán bakalárskej práce). V prípade diplomovej práce je potrebné teoretickú časť vypracovať na 25 normostrán, pričom však nikto nebude riešiť, ak budete mať 22-28 normostrán. Opäť sa opierame o minimálny odporúčaný rozsah pre diplomovú prácu, čo je vo väčšine prípadov 60 normostrán. Teoretická časť pozostáva z parafrázovania a citovania odbornej literatúry domácich a zahraničných autorov, ktorí sa venujú problematike podľa zadania záverečnej (bakalárskej, diplomovej, rigoróznej) práce. Rigorózne práce majú odporúčaný rozsah veľmi diferentný. Na niektorých školách požadujú 70 normostrán, inde aspoň 90 normostrán. Opäť platí, že je potrebné dodržať pravidlo 30-40% pre teoretickú časť a 60-70% pre praktickú časť.

Späť k článkom