Registrácia
Záverečné práce

Záverečné práce, písanie záverečných prác

Ako si zadať objednávku na vypracovanie záverečnej práce

Môžete nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo priamo na tel. č.: 0949 507 265

Záverečné práce a písanie záverečných prác

Píšeme podklady pre záverečné práce. Môžete nás kontaktovať kedykoľvek prostredníctvom kontaktného formulára, emailu (info@pracenamieru.sk) alebo na tel. č.: 0949 507 265, prípadne si môžete u nás vytvoriť nezáväznú objednávku.

Ako u nás funguje písanie záverečných prác za peniaze?

Na začiatok budeme od Vás potrebovať názov Vašej záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, rigoróznej), termín dokedy potrebujete podklady spracovať a počet normostrán, ktorý máme pre Vás zhotoviť.

Prečo si nechať napísať podklady pre záverečnú prácu?

Hovorí sa, že čas si nekúpite, čo však nie je úplne pravda. Pri využití našich služieb ušetríte dlhé hodiny strávené nad hľadaním smerníc školy k písaniu záverečnej práce, a tiež spracovávaním množstva informácií z odbornej literatúry.

Čo sú záverečné práce?

Záverečné práce predstavujú písomné skúšky študentov pri ukončení I. stupňa (bakalárske práce), II. stupňa (diplomové práce) alebo III. stupňa (rigorózne práce) vzdelania vysokých škôl. V niektorých prípadoch sa záverečné práce píšu aj na stredných školách, kedy hovoríme o koncoročnej alebo ročníkovej práci.

Aký rozsah má mať záverečná práca?

Každá škola má svoje vlastné interné smernice pre písanie záverečných prác. Väčšinou však minimálny odporúčaný rozsah pre jednotlivé práce je: • bakalárske práce – 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier) • diplomové práce – 60 normostrán (108 000 znakov vrátane medzier) • rigorózne práce – 80 normostrán (144 000 znakov vrátane medzier)

Z čoho sa skladajú záverečné práce?

Záverečné práce sa skladajú z teoretickej a praktickej časti. V niektorých prípadoch sa píšu len v teoretickej rovine. V teoretickej časti práce je potrebné pracovať s odbornou literatúrou, odbornými vedeckými článkami a dôveryhodnými internetovými zdrojmi. V záverečných prácach by sa nemali používať zdroje, ako sú www.referaty.sk, www.wikipedia.org a podobne.

Teoretická časť záverečných prác

Pri písaní teoretickej časti záverečnej práce je potrebné mať dostatočné množstvo najmä knižnej literatúry a odborných článkov. Pre bakalársku prácu sa odporúča pracovať aspoň s 15 knižnými publikáciami, pre diplomovú prácu sa odporúča min. 20 zdrojov a rigorózna by ich mala mať 50. Samozrejme je to veľmi subjektívne podľa školy, smerníc a podľa predstáv školiteľa.

Praktická časť záverečných prác

V praktickej časti sa využívajú rôzne metódy, ktoré sú určené na základe odvetvia záverečnej práce, ale odvíjajú sa od možností študenta získavať potrebné údaje pre jeho výskum. Praktická časť sa skladá z analyzovania súčasného stavu a z návrhu na zlepšenie. Pre ekonomické témy (napr. EUBA) si môžeme predstaviť analýzu ziskovosti podniku teraz s návrhom na zlepšenie do budúcnosti. Teda čo by mala spoločnosť vykonať na to, aby zvýšila svoj zisk.

Metódy záverečných prác

Existuje viacero metód, ktoré môže študent uplatniť pri získavaní informácií pre svoj výskum. Poznáme analytickú metódu, kazuistiku, osobný rozhovor, pološtruktúrovaný rozhovor, dotazníkovú metódu, metódu pozorovania a iné. Analytická metóda sa používa pri analýze nejakého objektu alebo javu. Môže sa jednať napr. o analýzu spoločnosti. Kazuistika sa používa najmä v oblasti sociálnej práce alebo zdravotníctve. Kazuistika spočíva v pozorovaní a vysvetľovaní napr. stavu pacienta alebo postupov v ošetrovateľstve. Osobný rozhovor nemusí byť zdokumentovaný, čo je rozdiel v porovnaní s pološtruktúrovaným rozhovorom. Pri osobnom rozhovore nie je potrebné mať vopred vytýčené otázky. V pološtruktúrovanom zvykneme uviesť predloženú otázku respondentovi, ktorým je zväčša majiteľ spoločnosti pri ekonomických témach.

Koľko zdrojov má mať záverečná práca?

Ako sme uvádzali vyššie, minimálny počet odporúčaných zdrojov závisí od viacerých faktorov. Vo všeobecnosti platí však, že bakalárska práca by mala mať aspoň 15 zdrojov, diplomová práca 20 a rigorózna aspoň 50 zdrojov. Pre stredné školy platí, že koncoročná alebo maturitná práca by mala mať minimálne 10 zdrojov.

Obsah záverečných prác

Záverečné práce môžu mať rôzne členenie obsahu, čo závisí od školských smerníc, ale aj od školiteľa. V 90% prípadoch sa využíva obsah, ktorý pozostáva z týchto častí: Úvod, Jadro, Záver. Obsah záverečnej práce nie je jednotný a každá škola má svoj vlastný. Pokúsime sa však uviesť v nasledujúcich častiach tie, ktoré považujeme za štandardné.

Úvod záverečných prác

Úvod záverečnej práce by mal byť písaný z hlavy študenta. Zvyčajne je rozsah úvodu 1 až 1,5 normostrany. Je potrebné nevyužívať v tejto časti žiadne knižné alebo internetové zdroje. Študent vychádza zo svojich poznatkov o tejto problematike. Potrebné je tiež poznamenať na to, že v tejto časti by mal byť uvedený cieľ záverečnej práce, ktorému sa študent bude venovať. Mimo toho sa niekedy môže uviesť motív, kvôli ktorému si vybral svoje tému záverečnej práce. V úvode môžeme tiež uviesť, čomu sa budeme venovať v jednotlivých kapitolách práce.

Jadro záverečných prác

Najčastejšie sa jadro záverečnej práce prispôsobuje trom základným konceptom, ktoré si uvedieme. V prvom prípade je obsah jadra nasledovný: 1 Teoretické východiská riešenej problematiky doma i v zahraničí, 2 Cieľ práce, 3 Metódy a metodika práce, 4 Výsledky práce, 5 Diskusia. V prvej kapitole používame literárne zdroje, definujeme základné pojmy a charakterizujeme iné súvislosti s našou témou. V druhej kapitole vysvetľujeme hlavný cieľ záverečnej práce spolu s čiastkovými cieľmi, ktorých sme sa pridŕžali pri naplnení hlavného cieľa. Takéto členenie kapitol používa Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, ale aj mnohé ďalšie školy. Druhý koncept členenia jadra môže byť na: 1 Teoretická časť, 2 Súčasný stav skúmaného objektu, 3 Návrhy a odporúčania na zlepšenie. Takéto členenie jadra využíva napr. Vysoká škole ekonomiky a manažmentu verejnej správy. Posledná koncepcia je určená pre teoretické práce, ktoré nemajú praktickú časť. Tu aplikujeme členenie do troch hlavných kapitol s podkapitolami, pričom ich znenie nie je stanovené.

Záver záverečných prác

V závere záverečnej práce je potrebné spraviť zhrnutie najdôležitejších informácií z predchádzajúcich kapitol. Nevyužívame v tejto časti žiadne literárne zdroje. Vychádzame iba z informácií, ktoré sme uvádzali počas spracovávania záverečnej práce. Môžeme v závere práce tiež uviesť, akým spôsobom by sa mohol výskum riešenej problematiky ďalej uberať, čo slúži ako podnet na ďalšie záverečné práce, ktoré budú sledovaný objekt ďalej rozvíjať.

Zdroje použitej literatúry v záverečných prácach (vzor)

Použité zdroje v záverečných prácach sa zapisujú priamo v texte v zátvorke za vetou alebo v poznámke pod čiarou. Závisí to od školských smerníc a školiteľa (málokedy je to úplne v kompetenciách študenta). Je dôležité zdroje použitej literatúry však na konci uvádzať v každom prípade. Prikladáme aj vzor, ako by mala byť zapísaná literatúra na konci: BALÁŽ, P. a kol., 2010. Medzinárodné podnikanie. Vyd.: Sprint, 2010. s. 456. ISBN: 978-80-89393-18-3 FETISOVOVÁ, E. a kol., 2009. Podnikové financie. Vyd.: Wolters Kluwer, 2009. s. 177. ISBN: 9788080782597. HUDÁKOVÁ, M. a kol., 2016. Rodinné podnikanie. Teória a príklady z praxe. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 164 s. ISBN 987-80-8168-207-0. JEŽKOVÁ, R. – JEŽEK, J. 2011. Podnikanie a jeho komunálna a regionálna podpora. Bratislava : Eurokódex, 2011. 248 s. ISBN 978-80-8944-747-3. KALÍNSKA, E., 2010. Medzinárodní obchod v 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 228. ISBN: 978-80-247-3396-86. KISLINGEROVÁ, E. a kol., 2005. Chování podniku v globalizujúcim se prostředí. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 319. ISBN: 80-7179-455-4.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať, radi Vám pomôžeme.

Práce na mieru, Miroslav

Zadajte si nezáväznú objednávku