Registrácia
Ochrana osobných údajov | Práce na mieru

Ochrana osobných údajovy

Podmienky ochrany súkromia Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti Dessia, s.r.o., so sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 50759523, DIČ: 2120474774 registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 118431/B, (ďalej len ako „Dessia“ alebo „my“). Pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb použite prosím nižšie uvedené kontaktné údaje: info@pracenamieru.sk Korešpondenčná adresa: Dessia, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava, Slovenská republika Poskytovanie služieb Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR ak ide o fyzické osoby Vytváranie zoznamu najlepších autorov Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ak ide o právnické osoby Cielenie a personalizácia obsahu reklamy Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Zvyšovanie povedomia v online prostredí Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Plnenie zákonných povinností Splnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Účtovné a daňové účely (účtovná agenda) Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) - Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a/alebo plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) alebo plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Štatistické účely Právny základ pôvodných účelov v zmysle Čl. 89 GDPR Cielenie a personalizácia reklamy Používanie analytických nástrojov pre lepšie pochopenie správania našich potenciálnych zákazníkov a/alebo spotrebiteľov pri používaní našich webstránok považujeme za náš oprávnený záujem. Dané spracúvanie môže zahŕňať napr. všeobecnú analýzu správania zákazníkov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo individuálnejšiu cielenú reklamu; cielené inzerovanie produktov alebo služieb; analýza úspešnosti rôznych marketingových kampaní; rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu). Zvyšovanie povedomia v online prostredí Spracúvanie osobných údajov našich fanúšikov, či návštevníkov pri profesionálnom spravovaní našich profilov zriadených na sociálnych sieťach, vrátane využívania služieb prevádzkovateľa sociálnej siete na základe jeho zmluvných podmienok, považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý môže byť kombinovaný s Vašim súhlasom so spracúvaním cookies, príp. iných obdobných digitálnych identifikátorov ako sú pixely. Za náš oprávnený záujem považujeme aj spracúvanie osobných údajov pri odpovedaní na Vaše žiadosti, otázky a iné interakcie rozmanitého charakteru, ktoré sú prijaté prostredníctvom online kontaktných formulárov integrovaných do našich webstránok. Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) V ojedinelých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci, čo považujeme za náš oprávnený záujem. Rovnako prehľadné evidovanie našej zmluvnej agendy v rámci všeobecnej právnej agendy považujeme za náš oprávnený záujem. Vytváranie zoznamu najlepších autorov Získavanie prehľadu o výsledkoch individuálnych autorov pre potreby zvyšovania motivácie zverejňovaním dosiahnutých výsledkov pre zvyšovanie výkonu a pracovnej efektivity celého tímu považujeme za náš oprávnený záujem. Osobné údaje našich zákazníkov, autorov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb tvoriacich príslušný okruh dotknutých osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovnými kategóriám príjemcov osobných údajov: Spoločnostiam uvedeným v úvode tohto dokumentu, ktoré sú súčasťou našej skupiny na základe dohody spoločných prevádzkovateľov uzatvorenej podľa čl. 26 GDPR, prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovateľom, najmä z oblasti účtovníctva a obchodným partnerom, ktorí nám sprostredkúvajú objednávky od zákazníkov, či profesionálnym administrátorom systémov, s ktorými máme uzatvorené aj zmluvy o spolupráci, našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, audítorom); poskytovateľom softvérového vybavenia a cloudových služieb (napr. MailChimp, Microsoft, Purechat); poskytovateľom analytických nástrojov pre vytváranie štatistických údajov (Google Analytics, Youtube) poskytovateľom reklamných systémov pre online marketing a tzv. PPC reklamné kampane (Google Ad sense) poskytovateľom technickej (IT) podpory prevádzkovateľom sociálnej siete, na ktorej máme zriadený oficiálny profesionálne administrovaný profi (Facebook); poštovým doručovateľom a kuriérskym službám; zamestnancom a riadne povereným príjemcov údajov vyššie uvedených osôb., ktorým boli vydané pokyny podľa čl. 29 GDPR Štandardne obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši sub-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek). Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, pričom vychádzame z týchto všeobecných dôb ich uchovávania: Účel - Všeobecná doba uchovávania osobných údajov Poskytovanie služieb - Do ukončenia zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých vzájomných záväzkov Vytváranie zoznamu najlepších autorov - Počas trvania zmluvného vzťahu Cielenie a personalizácia obsahu reklamy - Do podania námietky voči spracúvaniu. V prípade, ak ide o spracúvanie na základe súhlasu maximálne do doby jeho odvolania, príp. do zablokovania súborov typu cookies Zvyšovanie povedomia v online prostredí - Do podania námietky voči spracúvaniu. Plnenie zákonných povinností - Do uplynutia príslušnej zákonnej lehoty alebo do uplynutia nárokov zainteresovaných osôb súvisiacich s plnením povinností (napr. 3 roky od vybavenia žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR) Účtovné a daňové účely (účtovná agenda) - Počas desiatich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh týkajú. Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) - Do riadneho právoplatného ukončenia právnej veci, vrátane vyčerpania a/alebo premlčania nároku na podania riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov, príp. do premlčania nárokov a práv zainteresovaných strán. V prípade evidencie všeobecnej zmluvnej agendy 3 roky pre občianskoprávne zmluvy a 4 roky pre obchodné zmluvy od ich skončenia. Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov - Maximálne 1 rok Štatistické účely - Počas trvania spracúvania osobných údajov na iné účely, pričom nepotrebné údaje sú po vyhotovení potrebných štatistík anonymizované alebo vymazávané. Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. : registráciou na našich stránkach; emailom; poskytnutím zo strany nášho sprostredkovateľa (napr. sprostredkovanie objednávky od obchodného partnera); v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou; komunikáciou s Vami; účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti; zadávaním a nahrávaním údajov a dokumentov do interného systému integrovaného do portálu wwww.pracenamieru.sk; odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami. „Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“ „Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“ Ako dotknutá osoba máte najmä: Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné; Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje; Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR; Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR; Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR. Právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na dva rôzne účely. Prvým účelom je zabezpečenie fungovania webstránky ako takej (tzv. session cookies). V zmysle § 55 ods. 5 poslednej vety Zákona o elektronických komunikáciách nie je na také ukladanie prístupu do Vášho zariadenia potrebný Váš predchádzajúci súhlas: „To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“ Druhým účelom je personalizácia obsahu reklamy. Na tento účel používame štandardné riešenia od Google a Youtube, ktoré nám pomáhajú zobrazovať Vám pri používaní internetu (napr. pri platenej reklame na externých webstránkach alebo vyhľadávaní obsahu) relevantnejší obsah. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača (www.allaboutcookies.org). Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. Okrem toho získavame jednoznačný súhlas s používaním cookies na tieto účely aj prostredníctvom našej webstránky.