Registrácia

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I. – obchodné podmienky

Pri objednávke diela od spoločnosti sa postupuje podľa nasledovných Všeobecných obchodných podmienok (ďalej “VOP“).

Objednávateľom sa rozumie osoba, ktorá vyplní kontaktný formulár na našom portáli www.pracenamieru.sk a zaplatí stanovenú sumu za dielo alebo jeho príslušnú časť (ďalej iba „Objednávateľ“).

Objednávka sa stáva záväznou v okamihu pripísania platby za dielo (alebo jeho časti) na bankový účet uvedený na faktúre (ďalej iba „Záväzná objednávka“).

Emailová adresa Objednávateľa je tá, ktorá je uvedená v nezáväznej objednávke. Objednávateľ sa takisto môže kedykoľvek rozhodnúť, že nezaplatí za ďalšiu časť diela, čím sa bezodkladne ruší Záväzná objednávka a s okamžitou platnosťou vypovedá Zmluva o dielo.

Objednávateľ v kontaktnom formulári neuvádza žiadny svoj osobný údaj (napríklad meno a priezvisko). V prípade, ak Objednávateľ uvedie nejaký svoj osobný údaj, Zhotoviteľ sa zaväzuje nespracúvať tento osobný údaj v žiadnom informačnom systéme. Za osobný údaj sa nepovažuje Emailová adresa Objednávateľa.

Zhotoviteľom diela je prevádzkovateľ internetového portálu www.pracenamieru.sk - spoločnosť , so sídlom na Klincovej 35, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod vložkou číslo: 118431/B, oddiel: Sro, IČO: (ďalej iba „Zhotoviteľ“).

Emailová adresa Zhotoviteľa je info@pracenamieru.sk, objednavky@pracenamieru.sk, Emailová komunikácia medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom prebieha prostredníctvom Emailovej adresy Objednávateľa a Emailovej adresy Zhotoviteľa. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ vyhotoví dielo podľa inštrukcií Objednávateľa vyplývajúcich z Emailovej komunikácie medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom predchádzajúcej nezáväznej objednávke a z inštrukcií vyplývajúcich z nezáväznej objednávky, z ktorej vznikla Záväzná objednávka (ďalej iba „Predstavy Objednávateľa“) (ďalej iba „Dielo“).

Rozsah Diela sa uvádza v normostranách. Jedna normostrana má 1800 znakov vrátane medzier, ako upravuje norma STN ISO 690.

Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že ich vzťah sa bude spravovať zákonom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej iba „OZ“), a teda hlavne ustanoveniami o zmluve o diele upravenými § 631-656 OZ.

Naša spoločnosť sa venuje vypracovávaniu podkladov pre rôzny typy školských prác. To znamená, že neručíme za 100% správnosť dodaných podkladov a zákazníkovi odporúčame si nadobudnuté podklady skontrolovať, prípadne pripomienkovať a doupraviť do požadovanej podoby. Napr. doplnenie úvodných strán, vlastných myšlienok a pod.

Článok II. – Práva a povinnosti Zhotoviteľa

Objednávateľ súhlasí s VOP vznikom následnej Záväznej objednávky po potvrdení ceny za dielo a pripísaniu danej sumy na bankový účet Zhotoviteľa. Zhotoviteľ Diela poveruje vykonávaním Diela inú osobu (ďalej iba „Autor“). Pri vykonávaní Diela inou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám. Autor komunikuje s Objednávateľom priamo prostredníctvom interného systému Zhotoviteľa.

V rozsahu rôznych rizík, najmä ekonomického rizika môže Zhotoviteľ Diela prenajať portál www.pracenamieru.sk inej osobe. V takom prípade Objednávateľovi fakturuje táto osoba. Zhotoviteľ Diela ostáva naďalej viazaný vo vzťahu k Objednávateľovi. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Záväzných objednávok tak ostávajú nezmenené.

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť Dielo podľa Predstáv Objednávateľa a to na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať riadne zhotovené Dielo Objednávateľovi v dohodnutom termíne vyplývajúceho z Emailovej komunikácie, prípadne termínu vyplývajúceho zo Záväznej objednávky.

Dielo sa považuje za odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi okamihom jeho elektronického odoslania Objednávateľovi Autorom a to prostredníctvom interného systému Zhotoviteľa alebo prostredníctvom Emailovej komunikácie vo formáte programu Microsoft Word alebo v inom dohodnutom formáte. Toto ustanovenie sa primerane použije aj na jednotlivé čiastkové odovzdávania Diela, ak sa Dielo tak odovzdáva.

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nepokračovať vo vyhotovovaní Diela alebo zmeniť cenu za Dielo, ak Objednávateľ svojim prístupom oddiaľuje alebo inak bráni zhotoveniu Diela.

Zhotoviteľ môže odstúpiť od objednávky kedykoľvek, avšak v takom prípade je povinný Objednávateľovi vrátiť späť peniaze za cenu Diela, ktorá prislúcha neodovzdanej časti Diela.

Článok III. - Reklamačný poriadok

Dielo má závady, ak nezodpovedá Predstavám Objednávateľa tak ako sú definované v článku v týchto VOP (ďalej iba „Závady“). Za tieto závady zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba za závady Diela nie je nijak časovo vymedzená.

Objednávateľ je oprávnený u Zhotoviteľa uplatniť zodpovednosť za závady elektronickou formou a to poslaním emailu na Emailovú adresu Zhotoviteľa (info@pracenamieru.sk), kedykoľvek odo dňa odovzdania Diela Zhotoviteľom alebo Autorom a to konkrétnym uvedením závady Diela (ďalej iba "Reklamácia"). Po obdržaní Reklamácie sa Zhotoviteľ zaväzuje do 30 dní od uplatnenia Reklamácie, Reklamáciu posúdiť a v prípade, že ide o odstrániteľné závady, v primeranej lehote ich odstrániť alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny diela a to podľa rozhodnutia Objednávateľa.

Ak ide o neodstrániteľnú Závadu Diela, Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi vrátiť uhradenú cenu Diela.

Článok IV.

Cena Diela uvedená v cenníku portálu www.pracenamieru.sk nie je pre Zhotoviteľa záväzná a konečná, má len orientačný a informačný charakter. Cenu za Dielo navrhujú Autori a odsúhlasuje ju Objednávateľ prostredníctvom interného systému Zhotoviteľa a to tak, že si vyberá cenu z cenových ponúk navrhnutých Autormi, ktorí sa špecializujú na témy podobné dielu Objednávateľa. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodnú individuálne na spôsobe úhrady Diela a odovzdaní Diela.

Článok V. – Povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ, sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo spĺňajúce nasledujúce parametre:

Článok VI. Platby a spôsoby úhrady

Za deň úhrady sa považuje deň, keď sa Zhotoviteľovi pripíšu peniaze na bankový účet uvedený v predmetnej faktúre.

Z dôvodov bankových poplatkov si Zhotoviteľ vyhradzuje právo nevyplácať sumy nižšie ako 3€. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa vyplatiť platby, ktorých sumár je vyšší, ako 3€.

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo platby len na bankový účet, teda Zhotoviteľ neprijíma žiadnu inú možnosť platby.

Splátkový systém poskytujeme na diela v celkovej sume prevyšujúcej 90 EUR.