Registrácia
Semestrálna a seminárna práca

Semestrálna a seminárna práca na mieru

Anonymné a kvalitné vypracovanie seminárnych a semestrálnych prác

Seminárna práca, tzv. seminárka alebo semestrálna práca predstavujú písomný prejav študenta na vybranú tému. Nemáte čas alebo potrebujete pomôcť? Písanie seminárnych a semestrálnych prác nechajte na našich odborníkov. Môžete nás kontaktovať na tel. č.: 0902 638 008, emailom: info@pracenamieru.sk alebo si jednoducho vyplňte našu nezáväznú objednávku.

Semestrálna a seminárna práca - hlavné rozdiely

Aký je rozdiel medzi seminárnou a semestrálnou prácou? Seminárna práca, tzv. seminárka má rozsah v priemere 4 – 6 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier). V prepočte na A4 môžeme povedať, že seminárna práca má asi 3 plné A4 textu. Seminárne práce sa píšu nielen na vysokých, ale aj stredných školách. O seminárnej práci môžeme povedať, že predstavuje písomnú domácu úlohu. Za semester ich môže byť viac, ako jedna. Naproti tomu semestrálna práca, nazývaná ako „semestrálka“, má rozsah dlhší, ako 6 normostrán (cca 5 plných A4 textu). Priemerný rozsah semestrálnych prác je 10 normostrán (cca 8 plných A4 textu). Rozsah seminárnej a semestrálnej práce nezapočítava titulnú stranu, kde sa uvádza meno, predmet, učiteľ či názov seminárnej a semestrálnej práce. Nezapočítava sa sem ani použitá literatúra, ktorá sa počíta osobitne.

Ako sa píše seminárna a semestrálna práca?

Kým seminárne práce sú pomerne jednoduché a predstavujú akúsi domácu úlohu, semestrálne práce sú značne náročnejšie. Na ich vypracovanie je potrebné mať niekedy až 10 zdrojov. Knižný aj internetový zdroj majú rovnakú váhu (nie ako v bakalárskej alebo v diplomovej práci, kde je potrebné sa zamerať na knižné zdroje). Písanie seminárnych a semestrálnych prác Vám radi pomôžu zvládnuť naši odborníci z tímu Práce na mieru.

Ako má vyzerať seminárna práca?

Seminárna práca zvyčajne sa skladá z: titulného listu, úvod, jadro, záver, použitá literatúra. Do titulného listu uvádzate názov seminárnej práce, meno, priezvisko, dátum alebo ročník odovzdania, a niekedy aj predmet, z ktorého je seminárna práca zadaná.

Ako má vyzerať semestrálna práca?

Obsah semestrálnej práce by mal zahŕňať Titulný list, Úvod, Jadro, Záver a Použitú literatúru. Ako sa vytvára automaticky generovaný obsah si môžete prečítať v našom blogu, kde sme pre Vás pripravili jednoduchý návod. Titulný list obsahuje názov semestrálnej práce, meno, priezvisko, dátum odovzdania (niekedy tiež meno školiteľa a názov predmetu). Úvod obsahuje zdôvodnenie výberu témy, základné informácie o danej téme z praktického života, ako aj cieľ seminárnej alebo semestrálnej práce a štruktúru. Jadro práca je rozdelená na kapitoly a podkapitoly, pričom každá kapitola začína vždy na novej strane a jej názov je od názvu podkapitoly odlíšený iným typom písma Záver predstavuje sumár najdôležitejších informácií, zistení, prípadne odporúčaní v rámci seminárnej a semestrálnej práce. Zoznam použitej literatúry by mal byť vždy usporiadaný v abecednom poradí. Niekedy sa môže rozdeliť na internetové a knižné zdroje, prípadne môže byť delenie literatúry ešte hlbšie (odborné články, zborníky a pod.). Prílohy sa v 95% prípadoch seminárnych prác nepíšu. Pri semestrálnych prácach sú však celkom časté. Do príloh patria napr. rozsiahle obrázky s rozsahom nad polovicu A4.

Ako si objednať seminárnu a semestrálnu prácu

Chceme docieliť Vašu maximálnu spokojnosť, preto od Vás budeme potrebovať:

1.
názov seminárnej alebo semestrálnej práce

2.
zameranie seminárnej či semestrálnej práce (ekonomika, právo, sociálna práca...)

3.
formálnu stránku, aby sme Vám seminárnu a semestrálnu prácu vypracovali na mieru bez nutnosti formálnych úprav

4.
použitú literatúru (v opačnom prípade bude použitá literatúra, ktorú uzná autor za vhodnú)

5.
inštrukcie k parafrázovaniu a citáciám

Cena seminárnych a semestrálnych prác

Cena za písanie seminárnych prác sa pohybuje od 6,50€ / normostrana a u semestrálnych prác je cena od 7,50€ / normostrana.
Seminárna alebo semestrálna práca bude vypracovaná presne na základe Vášho zadania.

Spolupráca pri vypracovaní seminárnych prác prebieha anonymne prostredníctvom nášho interného chatu, kde je možné spresniť svoje požiadavky nášmu autorovi.